Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Có thể gửi hồ sơ xin giấy khai sinh qua bưu điện hoặc nhờ người khác nộp hộ được không?

Trả lời:

- Anh/chị không thể gửi hồ sơ qua bưu điện;- Bố mẹ của bé có thể ủy quyền cho người khác đến nộp hồ sơ đăng ký khai sinh. Văn bản ủy quyền nêu rõ lý do vắng mặt của bố mẹ

Các câu hỏi liên quan