Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ
Thông tin và dịch vụ dành cho doanh nghiệp
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh