Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ
Thông tin và dịch vụ dành cho doanh nghiệp
Tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể, phá sản doanh nghiệp