Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Nộp qua bưu chính công ích 5 ngày làm việc

*

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Trực tiếp 5 ngày làm việc

*

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính: - Bản sao:

Cơ quan thực hiện

Yêu cầu thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện
Tỉnh/ Thành phố
Bộ ngành
Quận huyện
Sở
Các câu hỏi liên quan
Các thủ tục hành chính liên quan