Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- Đối tượng làm bản khai và nộp các giấy tờ theo quy định cho Trưởng thôn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Hội đồng chính sách cấp xã tiếp nhận hồ sơ do các Trưởng thôn báo cáo; phân loại hồ sơ, họp xét duyệt, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận hồ sơ đối tượng do UBND xã báo cáo; rà soát, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối tượng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện báo cáo; tổ chức xét duyệt, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hưởng trợ cấp một lần cho các đối tượng.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc
 • Lệ phí: 0 Đồng
 • - Hội đồng chính sách xã (phường): Không quá 05 ngày làm việc;
  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Không quá 10 ngày làm việc;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (bao gồm cả thời gian Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định): Không quá 10 ngày làm việc;
  Tổng thời gian giải quyết ở các cấp là 25 ngày làm việc.

  Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ 1
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản khai cá nhân của đối tượng (bản chính, 01 bản). Mẫu 1B.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  * Thành phần hồ sơ 2 (nếu có): Một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc: + Giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cũ trước khi thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Quyết định tuyển dụng, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Lý lịch cán bộ công chức, viên chức; lý lịch đi lao động ở nước ngoài; lý lịch đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Giấy tờ liên quan: + Quyết định điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Giấy chứng nhận tham gia Thanh niên xung phong; phiếu chuyển thương, chuyển viện; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  + Huân, huy chương tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các hình thức khen thưởng khác. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Hội đồng chính sách xã, phường

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình.
  - Không thuộc diện hiện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hàng tháng.
  - Không thuộc các trường hợp sau: Đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; vi phạm pháp luật hiện đang thi hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xoá án tích; bị buộc thôi việc; xuất cảnh trái phép, định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị toà án tuyên là mất tích.