Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân