Không được giảm trừ mức đóng
Được giảm trừ mức đóng
Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình
Đóng tiếp BHXH tự nguyện