Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Tỉnh/thành phố
Thủ tục
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến
Không có dữ liệu
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Không có dữ liệu
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn
Tỉ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
Tổng hợp
CẢ NƯỚC
1000/3000

+2,1 %

XU HƯỚNG ĐIỂM
XẾP HẠNG TỈNH/ THÀNH PHỐ