Chất lượng quản trị công trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC
90-100 điểm (Xuất xắc)
80-90 điểm (Tốt)
70-80 điểm (Khá)
50- 70 điểm (Trung bình)
Dưới 50 điểm (Yếu)
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến

Hồ sơ

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Mức độ 3
Mức độ 4
Còn lại
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn
Tỉ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
CẢ NƯỚC
XU HƯỚNG ĐIỂM
XẾP HẠNG BỘ NGÀNH
BỘ, NGÀNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ