Chất lượng quản trị công trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC
90-100 điểm (Xuất xắc)
80-90 điểm (Tốt)
70-80 điểm (Khá)
50- 70 điểm (Trung bình)
Dưới 50 điểm (Yếu)
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến

Hồ sơ

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
TTHC cung cấp DVCTT một phần
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình
Còn lại
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn
Tỉ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
CẢ NƯỚC
XU HƯỚNG ĐIỂM
XẾP HẠNG BỘ NGÀNH
BỘ, NGÀNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ