Dịch vụ cho phép doanh nghiệp lấy giấy nộp tiền (GNT) vào ngân sách nhà nước và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời
Nộp thuế doanh nghiệp