Chọn cơ quan thực hiện:
Bộ ngành
Tỉnh/ Thành phố
Đối tượng thực hiện
Mức độ dịch vụ công
Số TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG
0
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên Cổng DVCQG
0
Công dân
0
Doanh nghiệp
0
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng DVCQG
0
Tên Bộ/cơ quan ngang Bộ Số TTHC cung cấp DVCTT Số DVCTT
Tên Bộ/cơ quan ngang Bộ Số TTHC cung cấp DVCTT Số DVCTT