Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Các nhóm dịch vụ công cho công dân

Các nhóm dịch vụ công cho doanh nghiệp

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp dành cho công dân
Câu hỏi thường gặp dành cho doanh nghiệp

Số lượng thủ tục hành chính

$procedure_statistic[0].NUMBER_PROCEDURE_TOTAL
Số lượng TTHC
$procedure_statistic[0].NUMBER_PUBLIC_SERVICE_LEVEL_4
DVC BNĐP mức 4
$procedure_statistic[0].NUMBER_PUBLIC_SERVICE_LEVEL_3
DVC BNĐP mức 3

Số hồ sơ nộp trực tuyến

$cnt_stat[0].DA_NOP
Đã nộp
$cnt_stat[0].DA_XU_LY
Đã hoàn thành
$cnt_stat[0].CHUA_XU_LY
Đang xử lý

Số lượng phản ánh kiến nghị

$feedback_stat[0].PAKN_TOTAL
Đã tiếp nhận
$feedback_stat[0].PAKN_DONE
Đã trả lời
$feedback_stat[0].PAKN_PROCESSING
Đang xử lý