Giới thiệu hệ thống phản ánh kiến nghị

Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ thiết lập Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn.

Đây là kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Theo đó, người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong quy định và thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đều được Chính phủ lắng nghe. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn theo quy định.

Hãy truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn để đồng hành với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì sự thịnh vượng của đất nước./.