Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị
Bước 1: Nhập thông tin PAKN

Bước 2: Nhận mã phản ánh kiến nghị

Bước 3: Tra cứu

Bước 4: Xem chi tiết phản ánh kiến nghị