Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Tỉnh/thành phố
Thủ tục
Cả nước
Kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn
Tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
Tỷ lệ phản ánh kiến nghị theo địa bàn hành chính
Không có dữ liệu
Tỷ lệ phản ánh kiến nghị theo phân loại
Không có dữ liệu
Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp
Không có dữ liệu
Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia
Không có dữ liệu
Dữ liệu báo cáo không chính xác(Số lượng tổng hợp báo cáo thấp hơn số lượng đồng bộ)