Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 có được coi là giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 ược coi là giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 56 câu hỏi liên quan