Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có được coi là giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở được coi là giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan