Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tôi thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình tượng đài, tranh hoành tráng bao gồm những tài liệu gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì hồ sơ bao gồm:1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp;3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;- Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan