Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tôi thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình quảng cáo bao gồm những tài liệu gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì hồ sơ bao gồm:1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này;2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan