Công trình xây dựng không theo tuyến cấp I có được cấp giấy phép theo giai đoạn không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì Công trình xây dựng không theo tuyến cấp I có được cấp giấy phép theo giai đoạn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan