Ai là người nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 29 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người bệnh hoặc thân nhân người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan