Xin cho hỏi thời hạn thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 29 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc thanh toán trực tiếp trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan