Trong thời gian bao lâu tôi nhận được Giấy chứng nhận không cùng chi trả?

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời hạn cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm như sau: - 01 ngày làm việc đối với trường hợp có đủ các điều kiện sau: + Nộp đủ Hóa đơn, Biên lai thu tiền cùng chi trả là bản chính (hoặc bản chụp do Phòng/bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chụp và ký xác nhận) hoặc bản chụp có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh nơi người có bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh, đồng thời trên Hóa đơn, Biên lai thể hiện rõ số tiền người bệnh cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (5% hoặc 20%); + Có quá trình tham gia bảo hiểm y tế chỉ trên địa bàn một tỉnh hoặc trên thẻ bảo hiểm y tế có ghi thời điểm tham gia bảo hiểm y tế liên tục đủ 05 năm. - 03 ngày làm việc đối với trường hợp người tham gia nộp đủ hồ sơ như trên nhưng có thời gian tham gia bảo hiểm y tế ở ngoại tỉnh, trên thẻ bảo hiểm y tế không ghi thời điểm tham gia bảo hiểm y tế liên tục đủ 05 năm. - 05 ngày làm việc đối với trường hợp sau: chỉ khám, chữa bệnh nội tỉnh, trên Biên lai, Hóa đơn không thể hiện rõ số tiền cùng chi trả của người bệnh hoặc người tham gia bảo hiểm y tế nộp bản chụp Hóa đơn, Biên lai, Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh theo Mẫu số 01/BV, 02/BV. - 10 ngày làm việc đối với trường hợp: có khám, chữa bệnh ở ngoại tỉnh, trên Biên lai, Hóa đơn không thể hiện rõ số tiền cùng chi trả của người bệnh hoặc người tham gia bảo hiểm y tế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan