Tôi chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản bằng tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động, vậy ngoài đơn vị sử dụng lao động nơi tôi đang làm việc, tôi có thể nhận chế độ tại đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, ông/bà có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản để nhận tiền

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan