Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động không?

Trả lời:

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc đăng ký nội quy lao động đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan