Một thí sinh có thể đăng ký được bao nhiêu tài khoản dự thi chứng chỉ hành nghề trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Trả lời:

- Một thí sinh chỉ có thể đăng ký được 01 tài khoản dự thi chứng chỉ hành nghề trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tài khoản đó có thể dùng cho tất cả các kỳ thi mà thí sinh tham dự thi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan