Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan