Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia do nhà đầu tư đề xuất gồm những nội dung gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan