Việc đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện như thế nào là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành? Có thể sử dụng từ “công ty” để đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện hay không?

Trả lời:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.Như vậy, doanh nghiệp không được sử dụng từ “công ty” trong phần tên riêng của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan