Có thể ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam hay không?

Trả lời:

Có. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 33 câu hỏi liên quan