Ông X là thành viên Công ty TNHH A. Sau khi qua đời, ông X có di chúc để lại toàn bộ tài sản là phần vốn góp tại Công ty TNHH A cho con trai là Ông Y. Trường hợp này, ông Y có phải là thành viên công ty hay không? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trong trường hợp này quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế quy định tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan