Công ty có trụ sở chính tại Việt Nam. Công ty dự định thành lập chi nhánh tại nước ngoài. Trường hợp này, việc thành lập chi nhánh thực hiện theo quy định của pháp luật nước nào? Công ty có phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh tại Việt Nam không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục liên quan