Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho chi nhánh. Ngành, nghề kinh doanh mới bổ sung thêm của chi nhánh có cần phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp không? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho chi nhánh thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.- Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi chi nhánh bổ sung ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinhdoanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.- Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan