Công ty cổ phần A là công ty cổ phần chưa niêm yết, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu năm 2014. Năm 2017, cổ đông sáng lập của công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho người khác, không phải cổ đông công ty. Vậy, trường hợp này, người nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có phải là cổ đông sáng lập của công ty không? Chúng tôi phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nào với cơ quan đăng ký kinh doanh?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng - - Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.- Căn cứ quy định nêu trên thì người nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập không phải là cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, trường hợp có thay đổi về thông tin của cổ đông sáng lập, công ty cổ phần không đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập mà chỉ thực hiện thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.- Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Cụ thể:- Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan