Công ty TNHH hai thành viên XYZ đã hoạt động được 5 năm liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng thành viên công ty ra quyết định hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Vậy việc hoàn trả một phần vốn góp như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp thì công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.- Căn cứ quy định trên thì việc hoàn trả vốn góp như đã nêu là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.- Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. - Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty- Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan