Trường hợp thay đổi tên của địa điểm kinh doanh thì hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi như thế nào? Ai có thẩm quyền ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.Theo quy định tại Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì người ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan