Doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi có phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh không? Hồ sơ, trình tự, thủ tục được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì sau khi công ty nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan