Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên do chủ sở hữu công ty sử dụng một phần vốn điều lệ để trả nợ được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp thì một trong những quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.Khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.Hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định cấm chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sử dụng một phần vốn điều lệ để trả nợ. Do đó, công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp chủ sở hữu công ty sử dụng vốn điều lệ để trả nợ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan