Công ty cổ phần ABC đã ra quyết định giải thể công ty. Trong thời gian tiến hành thủ tục giải thể, công ty đã thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho một số nhà đầu tư để huy động thêm vốn. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, việc chào bán cổ phần riêng lẻ để huy động vốn của Công ty cổ phần ABC khi công ty đã có quyết định giải thể có vi phạm quy định hay không?

Trả lời:

Điều 205 Luật Doanh nghiệp quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.Theo đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm quy định nêu trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.Như vậy, pháp luật nghiêm cấm hành vi huy động vốn dưới mọi hình thức, trong đó có hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần khi doanh nghiệp có quyết định giải thể. Do vậy, Công ty cổ phần ABC thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để huy động vốn là vi phạm điều cấm của pháp luật về giải thể.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan