Công ty trách nhiệm hữu hạn AK tiến hành giải thể doanh nghiệp. Công ty có 5 chi nhánh và 2 địa điểm kinh doanh. Trước khi đăng ký giải thể doanh nghiệp, Công ty đã tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của 5 chi nhánh và 2 địa điểm kinh doanh. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, việc chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký giải thể cho doanh nghiệp có được pháp luật quy định cho phép hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.Như vậy, việc công ty trách nhiệm hữu hạn AK thực hiện chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp trước khi đăng ký giải thể cho doanh nghiệp là thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan