Công ty cổ phần ABC đăng ký giải thể doanh nghiệp. Công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp. Vậy khi thực hiện thủ tục giải thể, con dấu của Công ty được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì khi tiến hành thủ tục giải thể, việc xử lý con dấu của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp được thực hiện như sau:Doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan