Nghị quyết tách doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi đến các chủ nợ trước thời hạn bao lâu?

Trả lời:

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan