Khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tại bước chọn loại đăng ký thay đổi, người dùng không biết chọn loại đăng ký “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” hay “Thông báo thay đổi”?

Trả lời:

1. Doanh nghiệp chọn “Thông báo thay đổi” nếu thay đổi các thông tin sau:- Ngành, nghề kinh doanh- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp- Thông tin đăng ký thuế (tài khoản ngân hàng)

2. Đối với các trường hợp khác, doanh nghiệp chọn “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”, bao gồm:- Tên doanh nghiệp- Địa chỉ trụ sở chính- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh- Người đại diện theo pháp luật- Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp- Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhLưu ý: Nếu nội dung thay đổi bao gồm các trường hợp thuộc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo thay đổi thì chọn: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 13 câu hỏi liên quan