Có thể sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản góp vốn vào doanh nghiệp được không?

Trả lời:

Có. Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp quy định một trong các loại tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản góp vốn thì phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp. Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 33 câu hỏi liên quan