Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư được quyền kinh doanh tất cả các ngành, nghề kinh doanh mà không cần đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, kể cả những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có đúng không?

Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.- Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp không thông báo kịp thời sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.- Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. - Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 33 câu hỏi liên quan