Tôi muốn hỏi, khi công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp, được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Khi công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp, được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:a) Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tới sở giáo dục và đào tạo;b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan