Tôi muốn biết thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh tiểu học các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trình tự thực hiện như thế nào?

Trả lời:

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh tiểu học dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, học sinh nộp đơn cho cơ sở giáo dục.- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc chi trả.Học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục. Trong các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách học sinh dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại trường và đơn đề nghị của học sinh mới vào học để lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng.Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho học sinh. Việc chi trả thực hiện theo tháng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 45 câu hỏi liên quan