Thời hạn giải quyết thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh tiểu học các dân tộc thiểu số rất ít người trong bao lâu?

Trả lời:

- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 45 câu hỏi liên quan