Tôi muốn biết thủ tục hỗ trợ học tập đối với sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người có có căn cứ pháp lý nào?

Trả lời:

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 45 câu hỏi liên quan