Tôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, cách thức thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan